Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Poniższy regulamin przedstawia zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.ogarnijpozycjonowanie.pl

I. Definicje

Sprzedawca/Usługodawca – Szymon Owedyk prowadzący działalność pod nazwą CopywriterExpert Szymon Owedyk z siedzibą przy ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kujawski, NIP: 6521784472, REGON: 365756749


Klient/Kupujący
– osoba fizyczna (w tym również konsument), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z innych Usług Sklepu Internetowego.Regulamin – niniejszy regulamin; W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Konsument – to osoba fizyczną zawierająca Umowę Sprzedaży w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar – Kurs online dostępny w wersji elektronicznej, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży.

Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

Produkt – towary/usługi wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ogarnijpozycjonowanie.pl , za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

Strona – Usługodawca i Klient.

Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www www.ogarnijpozycjonowanie.pl.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

II. Ogólne zasady regulaminu

Regulamin przedstawia zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pomocą Sklepu Internetowego sprzedaży Produktów. Określa także wzajemne obowiązki i prawa Stron z tym związane. Regulamin dostępny jest bezpłatnie za pomocą Strony Sklepu, w formie, która pozwala na pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu poprzez system teleinformatyczny, który wykorzystuje Klient.

Złożenie Zamówienia w Sklepie obejmuje zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i dokonanie Zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.

Regulamin udostępniony jest na stronie www.ogarnijpozycjonowanie.pl/regulamin dla każdego użytkownika Internetu, więc również dla wszystkich Klientów, w formie, która pozwala na pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu poprzez system teleinformatyczny wykorzystywany przez Klientów.

Kontakt z Usługodawcą następuje za pomocą adresu poczty elektronicznej: kontakt@ogarnijpozycjonowanie.pl

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień podczas realizacji Zamówienia.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

III. Ogólne informacje na temat Produktów i licencji na korzystanie z Produktów

Na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów.

Produkty sprzedawane są w wersji “elektronicznej” czyli Produkt jest dostępny do pobrania ze Strony Sklepu w postaci plików PDF i filmów wideo.

Wszystkie Towary zapisane na nośniku materialnym oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych. Na rynek polski zostały wprowadzony zgodnie z aktualnymi przepisami.

IV. Wymagania techniczne

Klienci w celu skorzystania z zakupionych Produktów powinien spełnić odpowiednie wymagania techniczne, takie jak: przeglądarka z włączoną obsługą javascript i plikami cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), dostęp do internetu i sprzęt komputerowy bądź telefon pozwalający na odtwarzanie plików pdf i filmów wideo w formacie AVI czy mp4.

Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są małe pliki cookies w ramach identyfikacji i zbierania danych statystycznych, jeśli przeglądarka z której korzysta Klienta to umożliwia.

Szczegółowe zasady używania plików cookies określa Regulamin plików “cookies” dostępny pod adresem www.ogarnijpozycjonowanie.pl/polityka-prywatnosci

Sprzedawca dba o to, aby regularne korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego dostępne było na popularnych rodzajach komputerów, telefonów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych. Nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

Korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego odbywa się za pomocą ogólnodostępnej sieci Internet, która nie zapewnia niezawodności i poufności połączenia / komunikacji między Klientem a Sklepem, w zakresie treści przesyłanych informacji i niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta jest zgodna z zasadami określonymi w punkcie IX Polityka Prywatności.

Sprzedawca podkreśla, że nigdy nie decyduje się na wysyłanie próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.

Sprzedawca dba o zapewnienie każdorazowej, stałej i pełnej dostępności Stron Sklepu.

Treść zawieranych Umów Sprzedaży między Sklepem A Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w formie elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Klient nie ma prawa umieszczać na Stronie Sklepu treści niezgodnych z prawem.

V. Składanie i przyjmowanie Zamówień

Kupujący składa Zamówienie za pomocą:

 1. Wybór jednej bądź kilku pozycji Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym
 2. Poprawne wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, którego wzór znajduje się w Sklepie Internetowym
 3. Wysłanie formularza zamówienia w postaci elektronicznej ze strony Sklepu Internetowego

Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienie jest uznane za łożone, gdy w formularzu zamówienia są zamieszczone wszystkie niezbędne dane pozwalające na poprawną identyfikację Kupującego, w tym szczególnie takie dane jak: adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego. W momencie, gdy podane dane są niekompletne, Sprzedający kontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

Każde właściwie złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia i Kupującego.

Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia za pomocą wiadomości e-mail.

W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie ze względu na brak zamówionego Produktu bądź zamówionej ilości Produktu, Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie skontaktuje się z Kupującym i powiadomi o tej okoliczności i wyznaczy inny termin realizacji zamówienia. Kupujący ma prawo nie zaakceptować nowy termin realizacji Zamówienia. Zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami regulującymi odpowiedzialność wobec Klienta będącego konsumentem, żadna ze stron nie ponosi wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, o której jest mowa w niniejszym ustępie Regulaminu.

VI. Zasady dostarczania Zamówień

Sprzedawca dostarcza zamówione Towary Kupującemu zgodnie ze sposobem wskazanym przez niego w formularzu zamówienia.

Towary mogą być dostarczone w następujący sposób: pobierając ze Strony Sklepu. Wtedy Dostarczenie Towaru odbywa się w następujący sposób:

 1. Po opłaceniu zamówienia adres www do pobrania Produkty zostanie przesłany na adres email Klienta. Pobrać Produkt będzie można maksymalnie 3 razy w ciągu 14 dni od daty zakupu.
 2. Podczas wyboru opcji płatności “Przelew on-line” lub “Przedpłata” do Dostawy Towaru należy doliczyć czas pozwalający na zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Sklepu Internetowego (zazwyczaj 1-2 dni robocze).

VII. Zasady i formy płatności

Wszystkie ceny dostępne na Stronie Sklepu wyrażone są w walucie PLN (polskich złotych) i są dostępne w cenie Brutto (Sprzedający nie jest płatnikiem VAT). Cena podana na Stronie Sklepu przy każdym Produkcie / Usłudze staje się wiążąca podczas składania Zamówienia.

Podane ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. W przypadku produktów elektronicznych wysyłka jest darmowa.

Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca wystawia Fakturę bez Vat (imienny dowód zakupu).

Kupujący zgadza się na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w tym szczególnie Faktury bez Vat z załącznikami, Faktury bez Vat korygującej z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda upoważnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania Faktur bez Vat drogą elektroniczną na podstawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 17.12.2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Numer konta Sprzedawcy to: 10 1140 2004 0000 3602 7652 5258 (rachunek firmowy w MBank)

Numer konta podany jest na Stronie Internetowej i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem Zamówienia

W sklepie dostępne są takie formy płatności, jak:

 • Przelew online z banku internetowego – w celu skorzystania z tej formy płatności Klient musi posiadać konto w banku internetowym. Płatność odbywa się za pomocą systemu Tpay.
 • Przedpłata
 • 1. Uregulowana za pomocą systemu PayPal. W celu dokonania przedpłaty należy wybrać formę płatności PayPayl. Po wybraniu tej opcji płatności PayPal Kupujący jest przekierowany na stronę internetową www.paypal.com, gdzie może opłacić zamówienie.
 • 2. Uregulowana do 7 dni od czasu złożenia zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Zamówienie przekazane jest do realizacji po wpłynięciu całej należności na konto firmy www.paypal.com, która obsługuje płatności elektroniczne dla Sprzedawcy.
 • 3. Regulamin świadczenia usług PayPal znajduje się na stronie www.paypal.com.

VIII. Koszt dostawy

Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu i sposobu płatności. W zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy koszty dostawy wynoszą: W przypadku pobrania Produktu / Usługi ze Strony Sklepu – 0 zł.

IX. Odstąpienie od Umowy

Konsument zawierający umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie na kartce w terminie 2 tygodni od dnia wydania Towaru, a jeśli umowa dotyczy usługi – od momentu zawarcia umowy (zgodnie z art. 7 ust. 1 z 2.03.2000 r. o Ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). W celu zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego zakończeniem. Podczas odstąpienia od umowy nie jest ona zawarta i wiążąca, co oznacza, że konsument zwolniony jest z wszystkich zobowiązań. To, co strony świadczyły między sobą, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot następuje niezwłocznie, natomiast nie później niż w czasie 2 tygodni. Gdyby konsument dokonał przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od czasu dokonania przedpłaty.

Prawo do ostąpienia od Umowy, zgodnie z ust. 1 dotyczy Sprzedaży Konsumenckiej, czyli dotyczy tylko Klientów będących konsumentami. Zastrzeża się, że Klienta będącego konsumentem nie wiążą postanowienia Regulaminu, które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 385(1) – art. 385(3) k.c. lub naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów lub, które zostały umieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wyjątkowych sytuacjach:

 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
 • świadczenia usług rozpoczęto zgodnie za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 usta. 1
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym
 • świadczeń, które ze względu na charakter nie mogą być zwrócone bądź których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu bądź ściśle związane z jego osobą
 • usług w zakresie gier hazardowych
 • dostarczania prasy

X. Tryb postępowania Reklamacyjnego

Sprzedawca na Produkty nakłada gwarancję. Okres gwarancyjny wszystkich Produktów znajduje się w opisie na Stronach Sklepu. Dokładniejsze warunki realizacji gwarancji znajdują się w druku gwarancji wystawionej przez Sprzedawcę (Gwaranta).

Reklamacje można składać pisemnie i elektronicznie (lis, fax, e-mail) na adres Sklepu Internetowego znajdujący się na wstępie regulaminu bądź na adres poczty elektronicznej kontakt@ogarnijpozycjonowanie.pl

Czas rozpatrzenia reklamacji odbywa się w czasie 2 tygodni od czasu jej otrzymania przez Sprzedawcę.

Do reklamacji oraz odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową w stosunku do konsumentów stosuje się przepisy z ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

Podczas wystąpienia sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyklucza się pirzepisy zawarte w artykułach 556-557 Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.

XI. Polityka prywatności

Podczas składania Zamówienia, Kupujący ma możliwość zgodzić się na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w ramach ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący zawsze ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Podawanie danych osobowych Klienta służy wyłącznie realizacji Zamówienia w Sklepie Internetowym. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Zamówienia jest Szymon Owedyk prowadzący działalność pod nazwą CopywriterExpert Szymon Owedyk z siedzibą przy ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kujawski, NIP: 5621784472, REGON: 365756749. Dane osobowe Klienta są przechowywane w systemie informatycznym Sprzedającego w czasie realizacji Zamówienia i są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności dostępnej: www.ogarnijpozycjonowanie.pl/polityka-prywatnosci.

XII. Postanowienia końcowe

Regulamin i Umowa Sprzedaży są zgodne z prawem polskim.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Spory wynikłe ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami:

 • będącymi konsumentami – rozpatruje się przez sąd właściwy zgodnie z przepisami o właściwości rzeczowej i miejscowej na podstawie ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 • nie będącymi konsumentami – rozpatruje się przez sąd właściwy ze uwzględnieniem miejsca siedziby Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

Data opublikowania Regulaminu 4.06.2018 r.